Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

Pig: Varkens worden het volledige jaar uitsluitend gevoederd met nutriëntenarm voeder

Wij van Belgian Pork Group zijn begaan met de planeet en haar toekomst. Het is onze taak om hierover in elke stap na te denken en te zoeken naar verbeteringen. Ook de T&W varkenshouder heeft verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Investeringen zoals zonnepanelen, gebruik van reststromen, gebruik van eigen grondstoffen, gebruik van groene energie ... dragen hiertoe bij.

Elk initiatief dat de T&W varkenshouder onderneemt, krijgt onze volle steun.

De T&W varkenshouder heeft een plan van aanpak betreffende het beheer van water, afval en mest.
• Water: Er is een overzicht van het huidige verbruik en een plan dat maximaal inzet op waterreductie (bv. stallen reinigen met regenwater, vernieuwing dakgoten ...
• Afval: Zolang we mest enkel als afval zien, zijn er overschotten. De oplossing ligt in duurzame verwerking. Er kan een plan voorgelegd worden dat maximaal inzet op afvalreductie of afvalbeheer.
• Mest: We onderschrijven de bestaande (reeds zeer strikte) wettelijke richtlijnen omtrent de mestwetgeving.

Sinds het nieuwe mestactieplan (MAP6) is het verplicht om een percentage vanggewas in te zaaien na de hoofdteelt. Het vanggewas neemt de resterende nitraat-stikstof op en verhindert zo dat de nitraten uitspoelen naar het grondwater of naar de beken. Er zijn verschillende soorten vanggewassen toegelaten, zoals gele mosterd, bladrammenas of raaigras of mengsels hiervan met bijvoorbeeld zonnebloemen.
Belgian Pork Group is daarom grote voorstander van alle initiatieven die het nitraat en fosfaatgehalte in onze bodem reduceren.

Belgian Pork Group verwacht van de T&W varkenshouder dat hij kiest om gebruik te maken van nutriënt arm voeder. De mengvoederindustrie biedt verschillende aangepaste voeders aan. Deze voeders hebben een lagere fosfaat- of stikstofinhoud dan traditionele voeders.